ISO9126のセミナー・研修・出版物 https://tech-seminar.jp/taxonomy/term/2161/all ja EMC規制の理解とノイズ対策の基礎 https://tech-seminar.jp/seminar/2020-01-22-EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E <link rel="amphtml" href="https://amp.tech-seminar.jp/34378"> <div itemscope itemtype="https://schema.org/Event"> <div class="field"> <h1 itemprop="name"> EMC規制の理解とノイズ対策の基礎</h1> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-option"> <span class="option">東京都 開催</span> <span class="attendance_mode" itemprop="eventAttendanceMode" itemscope itemtype="https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode"> 会場 開催 </span> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <ul class="links inline"> <li class="term first"><a href="/taxonomy/term/57" rel="tag" title="EMC (Electro-Magnetic Compatibility / 電磁両立性)">EMC (Electro-Magnetic Compatibility / 電磁両立性)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1112" rel="tag" title="EMI (Electromagnetic Interference / 電磁波障害)">EMI (Electromagnetic Interference / 電磁波障害)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/1113" rel="tag" title="EMS (Electro Magnetic Susceptibility / 電磁耐性)">EMS (Electro Magnetic Susceptibility / 電磁耐性)</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/953" rel="tag" title="IEC61508">IEC61508</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/2162" rel="tag" title="ISO26000">ISO26000</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/650" rel="tag" title="ISO26262">ISO26262</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/2161" rel="tag" title="ISO9126">ISO9126</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/554" rel="tag" title="RoHS">RoHS</a></li><li class="term"><a href="/taxonomy/term/164" rel="tag" title="ノイズ対策">ノイズ対策</a></li></ul> </div> </div> <div class="clear-block"> <div class="terms"> <a href="/node/34378/similar">関連するセミナー・出版物</a> </div> </div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E">セミナーの再開催を依頼する</a></div> <div class="contact"><a href="/node/34378/similar">関連するセミナー・出版物を探す</a></div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-summary"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-summary">概要</h3> <div class="field-items"><div class="field-item" itemprop="description"> <p>本セミナーでは、EMS障害の対応に必要なノイズ対策の部材・工法・手順に関する知識、電磁妨害源との共存 (<span class="caps">EMC</span>) から耐える (<span class="caps">EMD</span>) に移行しているEMC規格に関する知識、製品安全の根幹にかかわる設計者の責務、機能安全規格、企業倫理、安全文化も含め詳述いたします。</p></div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-seminar-start"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-start">開催日</h3> <ul> <li> <abbr class="dtstart" title="2020-01-22T10:30:00+09:00">2020年1月22日(水) 10時30分</abbr> <meta itemprop="startDate" content="2020-01-22T10:30:00+09:00" /> ~ <abbr class="dtend" title="2020-01-22T16:30:00+09:00">16時30分</abbr> <meta itemprop="endDate" content="2020-01-22T16:30:00+09:00" /> <meta itemprop="eventStatus" content="EventScheduled" /> </li> </ul> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-learn-knowledge"> <h3 class="field-label">修得知識</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <ul> <li><span class="caps">EMC</span> (<span class="caps">EMD</span>) 規格</li> <li>安全適合マーク</li> <li>国際標準規格</li> <li>製品安全試験</li> <li>RoHS指令</li> <li>社会的責任</li> <li>持続可能な開発</li> <li>安全文化と倫理</li> </ul></div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-program"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-program">プログラム</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"> <p> EMS障害の対応に必要なノイズ対策の部材・工法・手順に関する知識、電磁妨害源との共存 (<span class="caps">EMC</span>) から耐える (<span class="caps">EMD</span>) に移行しているEMC規格に関する知識、製品安全の根幹にかかわる設計者の責務、機能安全規格、企業倫理、安全文化も含め詳述します。</p> <ol> <li>ノイズの基礎 <ol> <li>ノイズとは <ul> <li>ノイズの定義</li> <li>ノイズの種類と伝播経路</li> <li>並行ケーブルと電磁誘導ノイズ</li> <li>平行する2本の信号線とノイズ</li> <li>1本の導体はノイズのアンテナ</li> <li>電気導体のアンテナ効果</li> </ul></li> <li>ノイズ対策の部材 <ul> <li>ノイズ除去用LCフィルタの3種類</li> <li>より線、電線管の遮蔽効果</li> <li>静電誘導対策用ケーブル</li> <li>電磁誘導対策用ケーブル</li> <li>電気用計装ケーブルのノイズ低減接地</li> <li>3種 (静電・電磁・磁気) のシールド</li> <li>金属板のシールド効果</li> <li>ノイズシールド、磁性シート</li> <li>電波吸収シート</li> <li>周波数/電磁波種類でのシールド材料</li> <li>導波路と漏洩カット</li> <li>並行接地導体 (<span class="caps">PEC</span>)</li> <li>接地構造体 (<span class="caps">CBN</span>)</li> <li>メッシュ接地と環状接地 (<span class="caps">BRC</span>)</li> </ul></li> <li>ノイズ対策の工法 <ul> <li>電子機器用電源の3接地</li> <li>信号周波数とGND</li> <li>1点、混成、多点GND</li> <li>コンピュータシステムの接地工事</li> <li>シールドケーブル配線でのシールド処理と避雷器</li> </ul></li> <li>ノイズ対策の手順と事例 <ul> <li>交流電源線のノイズと対策</li> <li>交流電源系のノイズ波形</li> <li>電源ラインのノイズ対策事例 1,2</li> <li>ノイズ対策とトランス</li> <li>直流電源線のノイズ</li> <li>電子機器のノイズ対策の手順</li> <li>電子機器のノイズ対策・フローチャート</li> <li>電子機器のノイズ対策の10要素</li> <li>電子機器のノイズ対策・概念図</li> <li>電子機器のノイズ対策事例 1,2</li> <li>ノイズ対策でチェックすべき部位</li> </ul></li> </ol></li> <li>EMC規制の現状 <ol> <li>EMC規制の要求 <ul> <li>EMC規制の要求とは</li> <li>電磁共存性とは</li> <li>EMCの世界</li> </ul></li> <li>EMC規制 <ul> <li>EMC規制・規格化の推移</li> <li>EMC規制・規格の体系</li> <li>EMC規制・規格の審議団体</li> <li>EMC規制・審議団体と規格</li> <li>EMC規制・規格</li> <li>EMC規制・基本規格</li> <li>EMC規制・製品別規格</li> <li>主要製品のEMC規制・規格</li> </ul></li> <li>EMC規制の測定試験 <ul> <li><span class="caps">EMI</span> (エミッション) の測定・概念図</li> <li>近傍磁界解析システム</li> <li><span class="caps">EMS</span> (イミュニティ) の測定・概念図</li> <li>車載:CISPR25試験・概念図</li> </ul></li> <li>電磁波のリスク <ul> <li>国際ガン研究機関 (<span class="caps">IARC</span>) とRoHS</li> <li>電化製品と電磁波</li> <li>LED照明・目への危険性</li> <li>LEDのEMC試験結果</li> <li>LED照明器具のEMC評価方法に関する一考察</li> <li>携帯電話の健康障害</li> <li>ICNIRPの健康防護制限値</li> <li>医用電気機器と携帯電話端末</li> <li>盗難防止装置とペースメーカ障害</li> <li>医用機器におけるEMI事例</li> <li>電磁波障害事例</li> <li>EMCと情報セキュリティ</li> <li>情報盗聴報告 (新聞)</li> </ul></li> </ol></li> <li>EMC規制・現状の問題点 <ol> <li>健康障害物質 問題 <ul> <li>悪魔のサークル</li> <li>RoHSとWEEE</li> <li>改正RoHS指令</li> <li>CEマーク</li> <li>使用国別の安全適合マーク</li> </ul></li> <li>高電磁界過渡現象 問題 <ul> <li><span class="caps">HEMP</span> (高電度電磁パルス) 問題</li> <li>HEMP対策の必要性</li> </ul></li> <li>医用電気機器規制強化 問題 <ul> <li>医用機器の分類と承認要件</li> <li>EMC規格がCからDへと変更/JIS問題</li> </ul></li> </ol></li> <li>EMC規制を学ぶ上で難しい点 <ol> <li>製品安全の規制 <ul> <li>製品の安全性・適合評価試験</li> <li>国際標準規格に見る安全概観</li> <li>危害発生のプロセスと安全</li> <li>安全に対する考え方、ALARPモデル</li> <li>ISO12100既定の危険源</li> <li>製品安全試験</li> </ul></li> <li>設計者の責務 <ul> <li>国際安全規格体系と設計者の責務</li> <li>設計者の観点によるリスク低減プロセス</li> <li>リスク低減のポイント</li> <li>リスクの定義と要素</li> <li>日本人のリスク認知の実態</li> </ul></li> <li>機能安全 <ul> <li>機能安全 (IEC61508) の特長</li> <li>品質モデル (ISO9126-1) の要求</li> <li>機能安全のためのマネジメント・全体図</li> <li>自動車の機能安全 (ISO26262) の全体図</li> <li>分散開発に関する要求事項</li> </ul></li> <li>イミュニティ対策 <ul> <li>イミュニティ (<span class="caps">EMS</span>/EMD) 対策とは</li> <li>イミュニティ性能確認試験と対策</li> <li><span class="caps">EMS</span> (耐性) 障害の要因と切り分け・再現法</li> <li>外来ノイズ対策</li> </ul></li> </ol></li> <li>EMCを学ぶ上で大切にしていただきたい点 <ol> <li>仕事に対する責務 <ul> <li>仕事に対する責任 (法・倫理・徳)</li> <li>社会的責任規格 (ISO26000)</li> <li>持続可能な開発 (<span class="caps">SDG</span>s)</li> </ul></li> <li>安全文化と倫理 <ul> <li>安全文化と倫理</li> <li>安全文化と安全マネジメントの関係</li> <li>デュポン社の安全哲学</li> </ul></li> </ol></li> </ol></div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field field-type-text field-seminar-place"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-place">会場</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="location" itemscope itemtype="https://schema.org/Place"> <a href="/place/%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%BD%B9%E6%89%80-%E5%95%86%E5%B7%A5%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6">江東区役所 商工情報センター (カメリアプラザ)</a> <p>9F 会議室</p> <meta itemprop="name" content="江東区役所 商工情報センター (カメリアプラザ)" /> <meta itemprop="telephone" content="03-5626-0021" /> <meta itemprop="url" content="http://www.kcf.or.jp/kameido/" /> <div itemprop="address" itemscope itemtype="https://schema.org/PostalAddress"> <meta itemprop="addressCountry" content="日本" /> <meta itemprop="postalCode" content="136-0071" /> <span itemprop="addressRegion">東京都</span> <span itemprop="addressLocality">江東区</span> <span itemprop="streetAddress">亀戸2-19-1</span> </div> <a href="/node/2330"><img class="staticmap" src="//maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=東京都江東区亀戸2-19-1&amp;markers=東京都江東区亀戸2-19-1&amp;size=712x270&amp;zoom=16&amp;sensor=false&amp;key=AIzaSyB8IHtYT9FEZ9C5DbHmMhAfDliI9iEJQX8" alt="江東区役所 商工情報センター (カメリアプラザ)の地図" /></a> </div> </div> </div> <div class="topnav"> <a href="#header-region">ページのトップヘ</a> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">主催</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item"><a href="/company/rdsc.co.jp">株式会社 R&amp;D支援センター</a></div> <div class="field-item">お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。</div> </div> </div> <div class="field"> <h3 class="field-label">お問い合わせ</h3> <div class="field-item">本セミナーに関するお問い合わせは <a href="/contact/webadmin?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E">tech-seminar.jpのお問い合わせ</a>からお願いいたします。</div> <div class="field-item">(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)</div> </div> <div class="field field-type-number-integer field-seminar-fee"> <h3 class="field-label" id="field-seminar-fee">受講料</h3> <div class="field-items"> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">1名様</div> : <span itemprop="price" content="50000">50000円</span> (税別) / 55,000円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="https://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-11-18T15:30:40+09:00" /> </div> <div class="field-item" itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer"> <div class="field-label-inline-first">複数名</div> : <span itemprop="price" content="25000">25000円</span> (税別) / 27,500円 (税込) <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="https://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-11-18T15:30:40+09:00" /> </div> <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateOffer"> <meta itemprop="lowPrice" content="25000円" /> <meta itemprop="highPrice" content="50000円" /> <meta itemprop="priceCurrency" content="JPY" /> <link itemprop="availability" href="https://schema.org/SoldOut" /> <meta itemprop="url" content="https://tech-seminar.jp/order/rdsc.co.jp/seminar?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E" /> <meta itemprop="validFrom" content="2019-11-18T15:30:40+09:00" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text"> <h3>案内割引・複数名同時申込割引について</h3> <p>R&amp;D支援センターからの案内登録をご希望の方は、割引特典を受けられます。<br /> 案内および割引をご希望される方は、お申込みの際、「案内の希望 (割引適用)」の欄から案内方法をご選択ください。<br /> 複数名で同時に申込いただいた場合、1名様につき 25,000円(税別) / 27,500円(税込) で受講いただけます。</p> <ul> <li>R&amp;D支援センターからの案内を希望する方 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 45,000円(税別) / 49,500円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 50,000円(税別) / 55,000円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 75,000円(税別) / 82,500円(税込)</li> </ul></li> <li>R&amp;D支援センターからの案内を希望しない方 <ul> <li>1名様でお申し込みの場合 : 1名で 50,000円(税別) / 55,000円(税込)</li> <li>2名様でお申し込みの場合 : 2名で 100,000円(税別) / 110,000円(税込)</li> <li>3名様でお申し込みの場合 : 3名で 150,000円(税別) / 165,000円(税込)</li> </ul></li> </ul> <h3>アカデミック割引</h3> <ul> <li>1名様あたり 10,000円(税別) / 11,000円(税込)</li> </ul> <p>学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。</p></div> <div class="field"> <div>本セミナーは終了いたしました。</div><div class="contact"><a href="/request/seminar?id=34378&date=2020-01-22&title=EMC%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%90%86%E8%A7%A3%E3%81%A8%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E">セミナーの再開催を依頼する</a></div> </div> </div> EMC (Electro-Magnetic Compatibility / 電磁両立性) EMI (Electromagnetic Interference / 電磁波障害) EMS (Electro Magnetic Susceptibility / 電磁耐性) IEC61508 ISO26000 ISO26262 ISO9126 RoHS ノイズ対策 Mon, 18 Nov 2019 06:28:53 +0000 admin 34378 at https://tech-seminar.jp